Diego – Stikken

MASTER OVERDRACHT OVEREENKOMST

Ondergetekenden:
1. 8Bars Records gevestigd aan Bredewater 16, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Howard Dors, hierna te noemen “8Bars Records”
En

2. Diego Gubbels, woonachtig aan Rijnauwenstraat 151, 4834 LD te Breda, geboren
op 09-04-2004
hierna te noemen “Artiest”

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

I 8Bars Records wenst de volgende Titel als opgenomen op de Master in eigendom te verwerven en deze exclusief uit te brengen en te Exploiteren in het Territorium: Wereld

Artiest/project: “Diego”,
Titel: “Stikke” – all mixes and future versions

II Artiest draagt hierbij alle wereldwijde rechten ten aanzien van de Master over aan 8Bars Records in de ruimste zin des woords;

III Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent de voorwaarden waaronder zij deze overeenkomst aangaan en wensen hun rechtsverhouding vast te leggen in deze overeenkomst;

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

1.1 Opname: elke vastlegging van beeld en/of informatie en/of geluid of een
combinatie daarvan, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het
maken van Reproducties daarvan, die in staat zijn (ook gelijktijdig)
informatie, beeld en geluid weer te geven;

1.2 Titel: een werk (compositie) uitgevoerd en opgenomen door een artiest op
een bepaalde Track, of op meerdere Tracks, versies, mixen of
remixen;

1.3 Track: een onderdeel van de Master, bevattende een Opname van een
bepaalde uitvoering van een bepaald werk (Titel) door Artiest;

1.4 Master: analoge of digitale beeld- en/of geluid- en/of informatiedrager
bestaande uit een of meerdere Tracks, waarop weergegeven de
originele Opname(n), geschikt om zonder nadere aanpassingen te
gebruiken voor het vervaardigen van Reproducties van de hoogste
kwaliteit;

1.5 Artiest: uitvoerende kunstenaar, althans groep van uitvoerende kunstenaars,
van wiens uitvoeringen Opname(n) zijn vervaardigd, vastgelegd op
de Master(s);

1.6 Reproductie: een voor Exploitatie bestemde verveelvoudiging van één of meer
Opnamen zoals weergegeven op de Master, of gedeelten daarvan, in
de vorm van grammofoonplaten, muziekcassettes, digitale
downloads, realtones, compact discs en vergelijkbare lasergelezen
dragers en iedere andere geluidsdrager volgens alle thans bekende
en nog onbekende technieken van opname of weergave daarvan;

1.7 Exploiteren: het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van
Reproducties van de Opname(n) zoals weergegeven op de Master(s)
in de ruimste zin des woords, het (doen of laten) uitzenden,
heruitzenden, inclusief de verspreiding, het exploiteren van de
Opname als sync, premium, sample of stem, de verkoop en
distributie via het internet of per enig mobiel netwerk en het
beschikbaar stellen als streaming of als digitale download of enige
andere en nieuwe vorm van exploitatie, dit alles in de ruimste zin des
woords;

1.8 Release: begin van het Exploiteren door het op enige wijze in het verkeer
brengen van de Master, althans Reproducties van de Master, in een
bepaalde configuratie;

1.9 Compilatie: een Reproductie, bestaande uit een verzameling van Tracks afkomstig van verschillende Masters en/of verschillende Artiesten;

1.10 Territorium: Wereld;

1.11 Netto Ontvangen Inkomsten:

het bedrag dat door 8Bars Records wordt berekend aan een derde
voor de daadwerkelijke verkoop of Exploitatie van de Master of de
Reproductie van Artiest, waarvan per exploitatievorm door 8Bars
Records een royalty vergoeding wordt afgedragen aan Artiest als
vastgelegd in deze overeenkomst;

1.12 Artwork: alle (foto)grafische ontwerpen vervaardigd met het doel om en geschikt tot het gebruik in het kader van verkoopbevorderende
uitingen in welke zin dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot,
uitingen in dag- en nieuwsbladen, op radio, televisie en internet, op
flyers, inlay-cards, hoezen, boxen en verpakkingsmaterialen.

1.13 Album: een Reproductie bestaande uit een verzameling Tracks alle met uitvoeringen door een bepaalde Artiest voldoende voor een
speelduur van een normale CD;

Artikel 2 Overdracht van rechten
2.1 Hierbij draagt Artiest aan 8Bars Records over alle eigendoms- en gebruiksrechten met betrekking tot de Master en de daarop voorkomende Opnamen, inclusief alle rechten tot Exploitatie van deze Master. Deze overdracht brengt mee dat 8Bars Records als eigenaar exclusief gerechtigd is om de Master in iedere mogelijke vorm wereldwijd en eeuwigdurend te Exploiteren in de ruimste zin
des woords.
Deze overdracht omvat tevens alle rechten van uitvoerende kunstenaars en anderen die hebben meegewerkt aan het maken van de Opnamen, welke rechten eerder aan Artiest behoorden of aan hem waren overgedragen. 8Bars Records is na de overdracht tevens fonogrammenproducent ten aanzien van de Master in de zin
van de wet op de naburige rechten. Artiest blijft – al dan niet tezamen met andere uitvoerende muzikanten op iedere Opname – volledig gerechtigd de vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars te incasseren via de organisaties voor naburige rechten.

2.2 Het is Artiest ten overvloede tijdens deze overeenkomst niet langer toegestaan om derden rechten te verlenen op reeds aan 8Bars Records overgedragen Tracks of deze op enige wijze nog zelf te Exploiteren. 8Bars Records is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen en/of ter zake aan derden (sub)licenties te verlenen.

2.3 Artiest zal haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 8Bars Records aan derden overdragen.

Artikel 3 Levering van materiaal door Artiest

3.1 Artiest stelt binnen tien dagen na ondertekening van deze overeenkomst de Opname van de Track(s) ter beschikking aan 8Bars Records in de vorm van een productiekopie van de hoogste kwaliteit.

3.2 Artiest staat er voor in dat de kwaliteit van de productiekopie van de
oorspronkelijke Opname geschikt is voor het doel waarvoor 8Bars Records deze in het kader van deze overeenkomst wenst te gebruiken.

3.3 Bij het ter beschikking stellen van de Opname zal Artiest aan 8Bars Records ook alle informatie verstrekken, die 8Bars Records nodig heeft voor het Exploiteren van de krachtens de onderhavige overeenkomst gegeven rechten, zoals de titels van de opgenomen werken, de namen en biografische bijzonderheden van de auteurs, componisten, arrangeurs, uitgevers, de overige medewerkende artiesten, en eventueel andere uitvoerende kunstenaars en producers. Artiest
staat in voor de juistheid van de aan 8Bars Records verstrekte gegevens bedoeld in dit artikel en Artiest vrijwaart 8Bars Records voor enige vordering, claim of schade in dit verband.

Artikel 4 Exclusiviteit uitgevoerde Werk
Artiest staat er jegens 8Bars Records voor in dat ten aanzien van alle Titels die zijn opgenomen op de Master, gedurende een termijn van vijftien jaren, behoudens met schriftelijke toestemming van 8Bars Records, geen enkele Titel nog eens wordt opgenomen, nog eens wordt gemixed of geremixed en/of ter exploitatie aan derden zal worden aangeboden.

Artikel 5 Auteursrecht vergoedingen
8Bars Records verbindt zich om de in verband met de ingevolge de Reproductie van de Opname(n) plaatsvindende verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde bedragen aan de Auteursrechthebbenden, althans de organisatie(s) die namens de rechthebbenden deze bedragen innen zoals in Nederland de Stemra en vrijwaart Artiest ter zake.

Artikel 6 Royalties
6.1 Als enige en uitsluitende vergoeding voor de aan haar ingevolge deze overeenkomst overgedragen rechten en te verrichten Exploitatie, zal 8Bars Records aan Artiest royalty vergoedingen verschuldigd worden per verkochte, betaalde en niet- terugontvangen Reproducties van geluidsdragers en vanwege alle daadwerkelijk ontvangen inkomsten verkregen uit Exploitatie, welke royalty vergoedingen worden berekend conform het hierna bepaalde:

a) in geval van fysieke verkopen van CD’s, vinyl e.d. een percentage van 25%
(vijf en twintig procent) van de Netto Ontvangen Inkomsten van de
verkoop van fysieke geluidsdragers na aftrek van alle overeengekomen
kosten van de bruto ontvangen inkomsten, inclusief
auteursrechtvergoedingen, transactiekosten en alle andere kosten die 8Bars
Records mag aftrekken conform deze overeenkomst;
b) in geval van digitale Exploitatie in welke vorm of volgens welke methode dan
ook, zal Artiest 25% (vijf en twintig procent) ontvangen berekend over de Netto Ontvangen Inkomsten van de Exploitatie inkomsten verkregen uit Downloads, Streams, licenties verleend aan derden, na aftrek van alle overeengekomen kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht vergoedingen, betalingen aan derden, transactiekosten en alle andere kosten van de door 8Bars Records bruto verkregen inkomsten;
c) Kosten voor eventuele remixes worden volledig verrekend met
bovenstaande royalties (a,b).

6.2 Geen royalties zijn verschuldigd voor:
a. Reproducties die duidelijk geleverd worden als “free goods”;
b. Reproducties welke evident worden geleverd als bonus of als gratis product aan
of door boeken- of platenclubs, postorder of vergelijkbare organisaties;
c. Reproducties welke worden geleverd en welke evident te beschouwen zijn als
bonus of gratis producten bedoeld voor promotie, publiciteit of recensiedoeleinden;
d. Reproducties welke evident zijn verkocht tegen of onder de kostprijs en/of
Reproducties welke zijn verwijderd uit de catalogus van 8Bars Records.

6.3 Het aantal Reproducties welke wordt geleverd volgens een van de manieren als
bedoeld in het vorige lid zal steeds in overeenstemming zijn met de gebruikelijke
en redelijke aantallen in de muziekindustrie.

6.4 8Bars Records heeft het recht om aan derden betaalde schadevergoedingen
vanwege enige inbreuk op rechten welke 8Bars Records van Artiest heeft verkregen, te verrekenen met de aan Artiest toekomende royalties, los van haar overige rechten uit deze overeenkomst om deze betalingen van Artiest te ontvangen.

Artikel 7 Berekening en betaling van Royalties
7.1 Alle royalty vergoedingen worden berekend op basis van 100% (honderd procent) van de Bruto Ontvangen Inkomsten minus de overeengekomen af te trekken kosten resulterend in de Netto Ontvangen Inkomsten, daadwerkelijk ontvangen door 8Bars Records in het daaraan voorafgaande kalenderhalfjaar. De af te trekken
kosten worden steeds gespecificeerd op ieder statement voor Artiest.

7.2 8Bars Records zal aan Artiest twee keer per jaar, binnen negentig dagen na het
einde van ieder kalenderhalfjaar, een royalty statement versturen gebaseerd op
alle royalty betalingen en licentie inkomsten wegens de verkopen van het voorafgaande kalanderhalfjaar, waarna 8Bars Records zal overgaan tot betaling van het verschuldigde bedrag aan Artiest binnen dertig dagen na ontvangst van een daarop toeziende factuur van Artiest, indien het totaalbedrag hoger is dan
vijftig euro.

7.3 De royalty vergoedingen voor Reproducties die ook nog andere Opnamen bevatten van derden, zullen worden berekend op basis van het aantal door Artiest aan 8Bars Records gelicenseerde Tracks en het totale aantal Tracks op de
betreffende Reproductie (‘pro-rata’).

7.4 Alle betalingen zullen geschieden in euro’s. Licentie inkomsten welke worden gegenereerd vanbuiten de EU zullen worden doorbetaald volgens de officiële koers op de dag dat de betaling door een derde partij werd verricht aan 8Bars Records.

7.5 Alle bedragen genoemd in deze overeenkomst zijn exclusief de geldende BTW.

Artikel 8 Controle
8.1 Artiest is gerechtigd om de juistheid van de aan haar door 8Bars Records afgerekende vergoedingen voor welke vorm van exploitatie dan ook éénmaal per jaar na schriftelijke aankondiging, op eigen kosten door een accountant te doen verifiëren en 8Bars Records verplicht zich daartoe inzage te geven in alle boeken
en bescheiden welke betrekking hebben op deze overeenkomst.

8.2 De kosten van de accountantscontrole komen voor rekening van 8Bars Records indien de accountant een verschil in het nadeel van Artiest constateert van meer dan 10% (tien procent) met de door 8Bars Records aan Artiest afgerekende bedragen.

8.3 Een eventuele betwisting van de juistheid van de afrekening aan Artiest over een bepaald kalenderjaar dient schriftelijk plaats te vinden binnen zes maanden na het einde van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen
9.1 Artiest verklaart gerechtigd te zijn om de in deze overeenkomst omschreven rechten aan 8Bars Records over te dragen en te verlenen en tijdens de duur van deze overeenkomst daartoe bevoegd en gerechtigd te blijven.

9.2 Artiest garandeert aan 8Bars Records dat geen van de Opnamen die bij ondertekening van de onderhavige overeenkomst zijn opgegeven, reeds eerder zijn gebruikt of overgedragen voor vervaardiging en/of exploitatie van Reproducties door derden.

9.3 Artiest garandeert aan 8Bars Records dat door de exploitatie van de Opnamen geenszins inbreuk wordt gemaakt of zal worden gemaakt op rechten van derden,  op andere muziekwerken en/of uitvoeringen daarvan, dan wel op rechten van anderen ter zake van de daarin vervatte (dicht-)teksten en/of composities, dan wel
rechten van anderen op het Artwork of enig onderdeel daarvan.

9.4 Artiest vrijwaart hierbij 8Bars Records volledig tegen alle mogelijk vorderingen van derden, alle schade en kosten, waaronder tevens redelijke kosten van rechtsbijstand en uitgaven van 8Bars Records welke mochten voortvloeien uit een toerekenbaar tekortschieten van Artiest in zijn verplichtingen onder deze overeenkomst.

9.5 Indien enige in deze overeenkomst door Artiest verleende garantie niet kan worden nagekomen, en 8Bars Records al dan niet na te zijn aangesproken door een derde de Exploitatie geheel of gedeeltelijk dient te staken, al dan niet op basis van een rechterlijk vonnis, althans de aan 8Bars Records overgedragen en verleende rechten niet volledig kunnen worden uitgeoefend, op welke wijze dan ook, zal Artiest aan 8Bars Records alle schade vergoeden, waaronder mede begrepen
gederfde winst, de kosten van de door 8Bars Records geheel of gedeeltelijk voorbereide dan wel gevoerde promotiecampagnes, en alle overige kosten, waaronder begrepen de proceskosten, de volledige kosten van rechtsbijstand en rente over de periode dat Artiest in verzuim is aan zijn garanties en verplichtingen
te voldoen.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
10.1 In het geval dat de ene partij in gebreke blijft in de uitvoering van een of meerdere van de verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst wegens overmacht, zal daarvan onverwijld schriftelijk mededeling worden gedaan aan de andere partij onder opgave van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht
situatie. Van de bepalingen op grond van deze overeenkomst die wegens overmacht niet kunnen worden nagekomen wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor een periode van dertig dagen, welke termijn twee keer kan worden verlengd met
dertig dagen. Indien dit gebrek in de nakoming niet binnen een totale termijn van negentig dagen is hersteld, zullen partijen in goed overleg bepalen of, en zo ja in hoeverre, deze overeenkomst wordt voortgezet. De andere partij is in dat geval gerechtigd per aangetekend schrijven de overeenkomst op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen per aangetekende brief aan de wederpartij, indien:
a. de andere partij in gebreke is in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst en hier niet alsnog aan heeft voldaan na hiertoe door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en niet binnen de gestelde redelijke termijn alsnog geheel aan haar verplichtingen heeft voldaan, een en ander onverminderd het recht van de ene partij om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen;
b. bij (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement van de andere partij;
c. executoriaal beslag op (een gedeelte van) de activa van de andere partij wordt gelegd;
d. de redelijke verwachting bestaat dat de andere partij niet meer in staat zal zijn om aan één of meer verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken ter zake tussen partijen. Alle wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Partijen zijn verplicht hun eventuele adreswijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan de andere partij.

11.2 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In het geval één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, zullen partijen in redelijk overleg een vervangende bepaling overeenkomen die aansluit bij de tekst en strekking van
deze overeenkomst.

11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen verband houdende met deze overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ‘sGravenhage. Naar keuze van 8Bars Records kan zij echter ook Artiest dagvaarden voor de rechtbank in de plaats van haar vestiging.

Ondergetekenden:

1. 8Bars Records gevestigd aan Zuideinde 29d 2371 BP te Roelofarendsveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.Dors, hierna te noemen “8Bars Records”

En

2. Artiest waarvan diens gegevens zijn ingevuld onderaan deze overeenkomst. Hierna te noemen “Artiest”

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

I
8Bars Records wenst de volgende Titel als opgenomen op de Master in eigendom te verwerven en deze exclusief uit te brengen en te Exploiteren in het Territorium: Wereld

I Artiest(en) van dit project:
PIPO DE CLOWN  & MAMA LOE
(hoofd artiesten (en ft. artiesten) van het project)

Song titel:
HET CLOWNS LIED
+ all mixes and future versions

II
Artiest draagt hierbij alle wereldwijde rechten ten aanzien van de Master over aan 8Bars Records in de ruimste zin des woords;

III
Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent de voorwaarden waaronder zij deze overeenkomst aangaan en wensen hun rechtsverhouding vast te leggen in deze overeenkomst;

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

1.1 Opname: elke vastlegging van beeld en/of informatie en/of geluid of een combinatie daarvan, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van Reproducties daarvan, die in staat zijn (ook gelijktijdig) informatie, beeld en geluid weer te geven;

1.2 Titel: een werk (compositie) uitgevoerd en opgenomen door een artiest op een bepaalde Track, of op meerdere Tracks, versies, mixen of remixen;

1.3 Track: een onderdeel van de Master, bevattende een Opname van een bepaalde uitvoering van een bepaald werk (Titel) door Artiest;

1.4 Master: analoge of digitale beeld- en/of geluid- en/of informatiedrager bestaande uit een of meerdere Tracks, waarop weergegeven de originele Opname(n), geschikt om zonder nadere aanpassingen te gebruiken voor het vervaardigen van Reproducties van de hoogste kwaliteit;

1.5 Artiest: uitvoerende kunstenaar, althans groep van uitvoerende kunstenaars, van wiens uitvoeringen Opname(n) zijn vervaardigd, vastgelegd op de Master(s);

1.6 Reproductie: een voor Exploitatie bestemde verveelvoudiging van één of meer Opnamen zoals weergegeven op de Master, of gedeelten daarvan, in de vorm van grammofoonplaten, muziekcassettes, digitale downloads, realtones, compact discs en vergelijkbare lasergelezen dragers en iedere andere geluidsdrager volgens alle thans bekende en nog onbekende technieken van opname of weergave daarvan;

1.7 Exploiteren: het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van Reproducties van de Opname(n) zoals weergegeven op de Master(s) in de ruimste zin des woords, het (doen of laten) uitzenden, heruitzenden, inclusief de verspreiding, het exploiteren van de Opname als sync, premium, sample of stem, de verkoop en distributie via het internet of per enig mobiel netwerk en het beschikbaar stellen als streaming of als digitale download of enige andere en nieuwe vorm van exploitatie, dit alles in de ruimste zin des woords;

1.8 Release: begin van het Exploiteren door het op enige wijze in het verkeer brengen van de Master, althans Reproducties van de Master, in een bepaalde configuratie;

1.9 Compilatie: een Reproductie, bestaande uit een verzameling van Tracks afkomstig van verschillende Masters en/of verschillende Artiesten;

1.10 Territorium: Wereld;

1.11 Netto Ontvangen Inkomsten:

het bedrag dat door 8Bars Records wordt berekend aan een derde voor de daadwerkelijke verkoop of Exploitatie van de Master of de Reproductie van Artiest, waarvan per exploitatievorm door 8Bars Records een royalty vergoeding wordt afgedragen aan Artiest als vastgelegd in deze overeenkomst;

1.12 Artwork: alle (foto)grafische ontwerpen vervaardigd met het doel om en geschikt tot het gebruik in het kader van verkoopbevorderende uitingen in welke zin dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, uitingen in dag- en nieuwsbladen, op radio, televisie en internet, op flyers, inlay-cards, hoezen, boxen en verpakkingsmaterialen.

1.13 Album: een Reproductie bestaande uit een verzameling Tracks alle met uitvoeringen door een bepaalde Artiest voldoende voor een speelduur van een normale CD;

Artikel 2 Overdracht van rechten

2.1 Hierbij draagt Artiest aan 8Bars Records over alle eigendoms- en gebruiksrechten met betrekking tot de Master en de daarop voorkomende Opnamen, inclusief alle rechten tot Exploitatie van deze Master. Deze overdracht brengt mee dat
8Bars Records als eigenaar exclusief gerechtigd is om de Master in iedere mogelijke vorm wereldwijd en eeuwigdurend te Exploiteren in de ruimste zin des woords.
Deze overdracht omvat tevens alle rechten van uitvoerende kunstenaars en anderen die hebben meegewerkt aan het maken van de Opnamen, welke rechten eerder aan Artiest behoorden of aan hem waren overgedragen. 8Bars Records is na de overdracht tevens fonogrammenproducent ten aanzien van de Master in de zin van de wet op de naburige rechten. Artiest blijft – al dan niet tezamen met andere uitvoerende muzikanten op iedere Opname – volledig gerechtigd de vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars te incasseren via de organisaties voor naburige rechten.

2.2 Het is Artiest ten overvloede tijdens deze overeenkomst niet langer toegestaan om derden rechten te verlenen op reeds aan 8Bars Records overgedragen Tracks of deze op enige wijze nog zelf te Exploiteren. 8Bars Records is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen en/of ter zake aan derden (sub)licenties te verlenen.

2.3 Artiest zal haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 8Bars Records aan derden overdragen.

Artikel 3 Levering van materiaal door Artiest

3.1 Artiest stelt binnen tien dagen na ondertekening van deze overeenkomst de Opname van de Track(s) ter beschikking aan 8Bars Records in de vorm van een productiekopie van de hoogste kwaliteit.

3.2 Artiest staat er voor in dat de kwaliteit van de productiekopie van de oorspronkelijke Opname geschikt is voor het doel waarvoor 8Bars Records deze in het kader van deze overeenkomst wenst te gebruiken.

3.3 Bij het ter beschikking stellen van de Opname zal Artiest aan 8Bars Records ook alle informatie verstrekken, die 8Bars Records nodig heeft voor het Exploiteren van de krachtens de onderhavige overeenkomst gegeven rechten, zoals de titels van de opgenomen werken, de namen en biografische bijzonderheden van de auteurs, componisten, arrangeurs, uitgevers, de overige medewerkende artiesten, en eventueel andere uitvoerende kunstenaars en producers. Artiest staat in voor de juistheid van de aan 8Bars Records verstrekte gegevens bedoeld in dit artikel en Artiest vrijwaart 8Bars Records voor enige vordering, claim of schade in dit verband.

Artikel 4 Exclusiviteit uitgevoerde Werk

Artiest staat er jegens 8Bars Records voor in dat ten aanzien van alle Titels die zijn opgenomen op de Master, gedurende een termijn van vijftien jaren, behoudens met schriftelijke toestemming van 8Bars Records, geen enkele Titel nog eens wordt opgenomen, nog eens wordt gemixed of geremixed en/of ter exploitatie aan derden zal worden aangeboden.

Artikel 5 Auteursrecht vergoedingen

8Bars Records verbindt zich om de in verband met de ingevolge de Reproductie van de Opname(n) plaatsvindende verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde bedragen aan de Auteursrechthebbenden, althans de organisatie(s) die namens de rechthebbenden deze bedragen innen zoals in Nederland de Stemra en vrijwaart Artiest ter zake.

Artikel 6 Royalties

6.1 Als enige en uitsluitende vergoeding voor de aan haar ingevolge deze overeenkomst overgedragen rechten en te verrichten Exploitatie, zal 8Bars Records aan Artiest royalty vergoedingen verschuldigd worden per verkochte, betaalde en niet- terugontvangen Reproducties van geluidsdragers en vanwege alle daadwerkelijk ontvangen inkomsten verkregen uit Exploitatie, welke royalty vergoedingen worden berekend conform het hierna bepaalde:

a) in geval van fysieke verkopen van CD’s, vinyl e.d. een percentage van 10% (tien procent) van de Netto Ontvangen Inkomsten van de verkoop van fysieke geluidsdragers na aftrek van alle overeengekomen kosten van de bruto ontvangen inkomsten, inclusief auteursrechtvergoedingen, transactiekosten en alle andere kosten die 8Bars Records mag aftrekken conform deze overeenkomst;

b) in geval van digitale Exploitatie in welke vorm of volgens welke methode dan ook, zal Artiest 10% (tien procent) ontvangen berekend over de Netto Ontvangen Inkomsten van de Exploitatie inkomsten verkregen uit Downloads, Streams, licenties verleend aan derden, na aftrek van alle overeengekomen kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht vergoedingen, betalingen aan derden, transactiekosten en alle andere kosten van de door 8Bars Records bruto verkregen inkomsten;

c) Kosten voor eventuele remixes worden volledig verrekend met bovenstaande royalties (a,b).

6.2 Geen royalties zijn verschuldigd voor:

a. Reproducties die duidelijk geleverd worden als “free goods”;
b. Reproducties welke evident worden geleverd als bonus of als gratis product aan of door boeken- of platenclubs, postorder of vergelijkbare organisaties;
c. Reproducties welke worden geleverd en welke evident te beschouwen zijn als
bonus of gratis producten bedoeld voor promotie, publiciteit of recensiedoeleinden;
d. Reproducties welke evident zijn verkocht tegen of onder de kostprijs en/of
Reproducties welke zijn verwijderd uit de catalogus van 8Bars Records.

6.3 Het aantal Reproducties welke wordt geleverd volgens een van de manieren als bedoeld in het vorige lid zal steeds in overeenstemming zijn met de gebruikelijke en redelijke aantallen in de muziekindustrie.

6.4 8Bars Records heeft het recht om aan derden betaalde schadevergoedingen vanwege enige inbreuk op rechten welke 8Bars Records van Artiest heeft verkregen, te verrekenen met de aan Artiest toekomende royalties,
los van haar overige rechten uit deze overeenkomst om deze betalingen van Artiest te ontvangen.

Artikel 7 Berekening en betaling van Royalties

7.1 Alle royalty vergoedingen worden berekend op basis van 100% (honderd procent) van de Bruto Ontvangen Inkomsten minus de overeengekomen af te trekken kosten resulterend in de Netto Ontvangen Inkomsten, daadwerkelijk ontvangen door 8Bars Records in het daaraan voorafgaande kalenderhalfjaar. De af te trekken kosten worden steeds gespecificeerd op ieder statement voor Artiest.

7.2 8Bars Records zal aan Artiest twee keer per jaar, binnen negentig dagen na het einde van ieder kalenderhalfjaar, een royalty statement versturen gebaseerd op alle royalty betalingen en licentie inkomsten wegens de verkopen van het voorafgaande kalanderhalfjaar, waarna 8Bars Records zal overgaan tot betaling van het verschuldigde bedrag aan Artiest binnen dertig dagen na ontvangst van een daarop toeziende factuur van Artiest, indien het totaalbedrag hoger is dan vijftig euro.

7.3 De royalty vergoedingen voor Reproducties die ook nog andere Opnamen bevatten van derden, zullen worden berekend op basis van het aantal door Artiest aan 8Bars Records gelicenseerde Tracks en het totale aantal Tracks op de betreffende Reproductie (‘pro-rata’).

7.4 Alle betalingen zullen geschieden in euro’s. Licentie inkomsten welke worden gegenereerd vanbuiten de EU zullen worden doorbetaald volgens de officiële koers op de dag dat de betaling door een derde partij werd verricht aan 8Bars Records.

7.5 Alle bedragen genoemd in deze overeenkomst zijn exclusief de geldende BTW.

Artikel 8 Controle

8.1 Artiest is gerechtigd om de juistheid van de aan haar door 8Bars Records afgerekende vergoedingen voor welke vorm van exploitatie dan ook éénmaal per jaar na schriftelijke aankondiging, op eigen kosten door een accountant te doen verifiëren en 8Bars Records verplicht zich daartoe inzage te geven in alle boeken en bescheiden welke betrekking hebben op deze overeenkomst.

8.2 De kosten van de accountantscontrole komen voor rekening van 8Bars Records indien de accountant een verschil in het nadeel van Artiest constateert van meer dan 10% (tien procent) met de door 8Bars Records aan Artiest afgerekende bedragen.

8.3 Een eventuele betwisting van de juistheid van de afrekening aan Artiest over een bepaald kalenderjaar dient schriftelijk plaats te vinden binnen zes maanden na het einde van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Artiest verklaart gerechtigd te zijn om de in deze overeenkomst omschreven rechten aan 8Bars Records over te dragen en te verlenen en tijdens de duur van deze overeenkomst daartoe bevoegd en gerechtigd te blijven.

9.2 Artiest garandeert aan 8Bars Records dat geen van de Opnamen die bij ondertekening van de onderhavige overeenkomst zijn opgegeven, reeds eerder zijn gebruikt of overgedragen voor vervaardiging en/of exploitatie van Reproducties door derden.

9.3 Artiest garandeert aan 8Bars Records dat door de exploitatie van de Opnamen geenszins inbreuk wordt gemaakt of zal worden gemaakt op rechten van derden, op andere muziekwerken en/of uitvoeringen daarvan, dan wel op rechten van
anderen ter zake van de daarin vervatte (dicht-)teksten en/of composities, dan wel rechten van anderen op het Artwork of enig onderdeel daarvan.

9.4 Artiest vrijwaart hierbij 8Bars Records volledig tegen alle mogelijk vorderingen van derden, alle schade en kosten, waaronder tevens redelijke kosten van rechtsbijstand en uitgaven van 8Bars Records welke mochten voortvloeien uit een toerekenbaar tekortschieten van Artiest in zijn verplichtingen onder deze overeenkomst.

9.5 Indien enige in deze overeenkomst door Artiest verleende garantie niet kan worden nagekomen, en 8Bars Records al dan niet na te zijn aangesproken door een derde de Exploitatie geheel of gedeeltelijk dient te staken, al dan niet op basis van een rechterlijk vonnis, althans de aan 8Bars Records overgedragen en verleende rechten niet volledig kunnen worden uitgeoefend, op welke wijze dan ook, zal
Artiest aan 8Bars Records alle schade vergoeden, waaronder mede begrepen gederfde winst, de kosten van de door 8Bars Records geheel of gedeeltelijk voorbereide dan wel gevoerde promotiecampagnes, en alle overige kosten, waaronder begrepen de proceskosten, de volledige kosten van rechtsbijstand en rente over de periode dat Artiest in verzuim is aan zijn garanties en verplichtingen te voldoen.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

10.1 In het geval dat de ene partij in gebreke blijft in de uitvoering van een of meerdere van de verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst wegens overmacht, zal daarvan onverwijld schriftelijk mededeling worden gedaan aan de andere partij onder opgave van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht situatie.
Van de bepalingen op grond van deze overeenkomst die wegens overmacht niet kunnen worden nagekomen wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor
een periode van dertig dagen, welke termijn twee keer kan worden verlengd met
dertig dagen. Indien dit gebrek in de nakoming niet binnen een totale termijn van negentig dagen is hersteld, zullen partijen in goed overleg bepalen of, en zo ja in
hoeverre, deze overeenkomst wordt voortgezet. De andere partij is in dat geval gerechtigd per aangetekend schrijven de overeenkomst op te zeggen zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen per aangetekende brief aan de wederpartij, indien:

a. de andere partij in gebreke is in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst en hier niet alsnog aan heeft voldaan na hiertoe door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en niet binnen de gestelde redelijke termijn alsnog geheel aan haar verplichtingen heeft voldaan, een en ander onverminderd het recht van de ene partij om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen;
b. bij (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement van de andere partij;
c. executoriaal beslag op (een gedeelte van) de activa van de andere partij wordt gelegd;
d. de redelijke verwachting bestaat dat de andere partij niet meer in staat zal zijn om aan één of meer verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken ter zake tussen partijen. Alle wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Partijen zijn verplicht hun eventuele adreswijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan de andere partij.

11.2 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In het geval één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, zullen partijen in redelijk overleg een vervangende bepaling overeenkomen die aansluit bij de tekst en strekking van deze overeenkomst.

11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen verband houdende met deze overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Naar keuze van 8Bars Records kan zij echter ook Artiest dagvaarden voor de rechtbank in de plaats van haar vestiging.

Signature is required.
(Op mobiele apparaten werkt het plaatsen van de handtekening het best als je het apparaat in landscape/ horizontale modus houdt.)
Voorbeeld video: Hoe plaats ik hier mijn handtekening? (4 sec. video)
(Op mobiele apparaten werkt het plaatsen van de handtekening het best als je het apparaat in landscape/ horizontale modus houdt.)
Voorbeeld video: Hoe plaats ik hier mijn handtekening? (4 sec. video)
Je bent aan het einde van dit formulier gekomen! Controleer of alles correct is ingevuld en klik op de verzendknop als je klaar bent.